top of page
CST_7943_edited.jpg

BRANNINSTRUKS

Generell branninstruks

Alle plikter å gjøre seg kjent med rømningsveier og nødutganger, plassering av
brannslukningsutstyr og hvordan det virker.

VED BRANN:
• Lukk alle vinduer og dører
• Forlat straks bygget. Sjekk alle rom, hjelp mennesker ut
• Varsle brannvesenet ved brann - ring alltid nødtelefon 110
• Gå til oppmøteplass - alle skal møte

VARSLE:
• Varsle alle om brannen
• Ved brann ring alltid brannvesen på telefon 110
• Varsle alle som kan være i fare


REDDE:
• Prøv å redde andre
• Er det fare for eget liv og helse må du vente på brannvesent
• Orienter brannvesenet ved ankomst


SLUKKE:
• Prøv å slukke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr
• Hvis ikke: lukk vinduer og dører. Forlat bygningen
• Heis må ikke benyttes ved brann

Ingen må gå inn i lokalene ved eller etter brann uten avtale med politi eller brannvesen.

Brannsikkerhet levert av Igniva AS

Instruks brukere og leietakere

Bygg skal brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet. Bruker skal etablere et systematiske sikkerhetsarbeid gjennom å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å redusere risikoen for brann i byggverket. Dette skal dokumenteres.

Bruker skal:

 • Unngå unødig risiko for brann

 • Sørge for at rømningsveiene holdes i stand og frie

 • Informere eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene

 • Ved forhold som vesentlig reduserer brannsikkerheten straks gjennomføre ekstraordinære tiltak inntil risikoen er normalisert

 

 

Systematisk sikkerhetsarbeid

 • Rutiner som sikrer at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket

 • Rutiner for evakuering og redning ved brann i byggverket

 • Rutiner som sikrer at personer med arbeidsplass i byggverket har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann

 • Rutiner som sikrer at alle som oppholder seg i byggverket får tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann

 • Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet.

Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset risikoen for brann som følge av virksomhetens bruk av byggverket.

 

Forøvrig skal:

 

 • Bygget skal kun benyttes til godkjent formål.

 

 • Ved unormal eller sterkt varierende risiko må det tas forholdsregler for å gjøre risikoen akseptabel. Dersom risikoen ikke kan gjøres akseptabel med ekstraordinære sikkerhetstiltak, skal byggverket ikke brukes.

Brannsikkerhet levert av Igniva AS

Instruks brannforebyggende tiltak

Å forebygge brann og ulykke er viktig del av sikkerhetsarbeidet. Forebygging er viktigste tiltak.

For å forebygge brann og ulykke skal alle:

 • Utføre arbeid og bruke bygget slik at brann ikke oppstår

 • Alle skal vise aktsomhet ved arbeid, bruk av utstyr, varme, åpen flamme og elektrisk utrustning som kan skape brann

 • Det skal til enhver tid være god orden og ryddighet for å begrense mulighet for branntilløp og for å sikre frie rømningsveier

  • Rømningsveier skal aldri blokkeres

  • Slokkeutstyr skal være synlig, merket og tilgjengelig for bruk

 • Dører, porter, luker mv. med brannfunksjon skal ikke blokkeres. Selvlukkende dører skal ikke blokkeres i åpen stilling

 • Røyking er kun tillatt på fastsatte og tilrettelagte plasser

 • Kast ikke fyrstikker, sigaretter eller aske og lignende i avfallsbeholder ol.

 • Ildsfarlig avfall skal kastes i godkjente beholdere, og tømmes på sikkert sted ved dagens slutt

 • Brannfarlig vare må oppbevares i godkjent skap og i tillatt mengde

 • Elektriske apparater må brukes i henhold til brukerveiledning, og fortrinnsvis gjøres strømløse når de ikke er i bruk

 • Rapportere til brannvernleder/eier om alle forhold av betydning for brannsikkerhet

 • Delta på øvelser og opplæring i brannsikkerhet

 

 • Avfall skal ikke plasseres inntil bygg eller annet brennbart opplag. Utvendig plasserte avfallscontainere må ha sikker avstand til bygning / fasade (min. 5 m.) for å hindre brannsmitte hvis det oppstår brann i denne

Brannsikkerhet levert av Igniva AS

Instruks for varme arbeider

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

Forsikringsselskapet setter krav til kursbevis og at «Arbeidsinstruks ved utførelse av varme arbeider» er utfylt. Krav er satt i forsikringsvilkårene for eier, leietaker og utførende av varme arbeider.

«Instruks varme arbeider» og «Arbeidsinstruks ved utførelse av varme arbeider» ligger som vedlegg i branndokumentasjonen.

Sikkerhetsforskrift og arbeidsinstruks

https://brannvernforeningen.no/sertifiseringer/varme-arbeider/sikkerhetsforskrift-og-arbeidsinstruks/

Brannsikkerhet levert av 
 

Igniva logo narrow png 2020.png
shutterstock_684513592_resize.jpg
bottom of page